{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
حراج کریستیز
  • در چرایی و چگونگیِ "حراجِ تهران"

    اگر چه وجودِ چنین رویدادهایی می‌تواند موجبِ رشد و اهمیت اقتصاد هنر و سودآوری مقطعی برای هنرمندان و صاحبانِ آثار در سرزمینی باشد که همچنان در مظاهر مدرنیزم دست و پا می‌زند، آثار هنری را با استفاده از حضورِ سلبریتی‌ها و تقلیدِ فضاهای لاکچریِ الگوهایِ خود، غالبا به خانه‌هایِ نوکیسه‌هایی می‌کشاند که نه دانشِ نگهداری از آنها را دارند و نه پیگیرِ رشد و اعتبارِ پدیدآورنده‌ی آن (به عنوان بخشی از سرمایه و سودآوری خود) هستند.

  • حراج کریستیز سال‌هاست که میزبان آثار برخی از هنرمندان ایرانی است که اغلب با قیمت‌های خوبی چکش می‌خورند و رکوردار نیز می‌شوند. امسال نیز ۱۲ هنرمند ایرانی با ۱۸ اثر در این حراجی حضور دارند.