{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
  • اقتصادهنرآنلاین گزارش می‌دهد؛

    حراج تهران ده دوره برگزار شده است و در هر دوره آثار هنرمندان متفاوتی را به فروش رسانده است. "اقتصاد هنر آنلاین" رکورد بیشترین حضور در حراجی تهران را از میان هنرمندان با سابقه تا متولد ۱۳۲۰ بررسی و…

  • اقتصاد هنر آنلاین گزارش می‌دهد؛

    تابلو سهراب سپهری که در حراج نهم تهران به ارزش ۵.۱ میلیارد تومان فروخته شد، رکورددار گران‌ترین اثر هنری فروخته شده در این حراجی است. در اینجا جزییاتی از آثار فروخته شده سهراب سپهری در حراجی‌های…